Privātuma politika


VSIA "LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRIS" Privātuma Politika

1.    Pārzinis un tā kontaktinformācija
VSIA "LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRIS" (turpmāk-TEĀTRIS), reģistrācijas numurs: LV40003782984, apstrādājot personas datus ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk - Regula) prasības, Fizisko personu datu apstrādes likuma, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības un ir Pārzinis Regulas izpratnē.

Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Latvija. E-pasts: liene@lelluteatris.lv.

2.    Privātuma politikas piemērošana
Šīs privātuma politikas mērķis ir izskaidrot, kā TEĀTRIS apstrādā fiziskās personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Šī privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic TEĀTRIS.
Privātuma politika attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām, kuru personas datus TEĀTRIS apstrādā:
•    darba pretendentiem un darbiniekiem;
•    sadarbības partneru darbiniekiem un kontaktpersonām;
•    mājaslapas apmeklētājiem;
•    teātra apmeklētājiem.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts vai trešā persona iesniedz TEĀTRIM personas datus (TEĀTRA interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. TEĀTRIS personas datu apstrādē izmanto apstrādātājus.

3.    Personas datu apstrādes principi
•    TEĀTRIS ievēro minimālisma, samērīguma, tiesiskuma un citus personas datu apstrādes principus;
•    TEĀTRIS neiegūst vairāk personas datus, kā nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai;
•    TEĀTRIS uztur personas datu apstrādes reģistru;
•    TEĀTRIS apstrādā īpašas kategorijas personas datus tikai darba tiesisko attiecību un grāmatvedības vajadzībām, ciktāl to paredz normatīvie akti;
•    TEĀTRIS neiegūst un neapstrādā sodāmības informāciju.

4.    Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
TEĀTRIS apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
•    Personāla vadība un uzskaite;
•    Grāmatvedības uzskaite;
•    Dokumentu uzskaitei un glabāšanai;
•    Datu subjekta vitāli svarīgu (dzīvības un veselības) interešu aizsardzībai;
•    Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai.

5.    Personas datu apstrādes tiesiskie pamati
TEĀTRIS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
•    Datu subjekta piekrišana;
•    Līguma noslēgšanas vai izpildes mērķim;
•    Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
•    Leģitīmās intereses nodrošināšanai.

6.    Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu
Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

7.    Personas datu glabāšanas ilgums
TEĀTRIS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
•    TEĀTRIM    ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu    laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
•    TEĀTRIM    ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
•    TEĀTRIM    ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
•    ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

8.    Sīkdatnes
Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājaslapas lietotājā datora pārlūkprogramma, lai uzlabotu mājaslapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru.
TEĀTRIS izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
•     mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
•     iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
•    uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Serveris, kurā izvietota TEĀTRA mājaslapa, reģistrē mājaslapas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir TEĀTRA leģitīmā interese.
TEĀTRIS neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc TEĀTRIS informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
TEĀTRA mājaslapā ir trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole
Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. TEĀTRA mājaslapas apmeklētājs var dzēst no sava datora visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā izvēle nesaglabāt sīkdatnes ir manuāli jānorāda katru reizi, kad apmeklējat TEĀTRIS interneta vietni, taču šādā gadījumā daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.


9.    Personas datu saņēmēji
Likumā noteiktos gadījumos TEĀTRIS var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat TEĀTRIS var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

10.    Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus TEĀTRIS par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts VSIA LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRIS, Rīgā, Kr.Barona ielā 16/18.
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktajiem ierobežojumiem.
TEĀTRIS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi, bet informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.
Ja Jums, šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

11.    Izmaiņas Privātuma politikā
Šis dokuments ir spēkā no 2018. gada 1. jūlija.

TEĀTRIM ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē - www.lelluteatris.lv.

Mēs izmantojam savas un trešo pušu sīkdatnes, lai uzzinātu, kā jūs izmantojat mūsu mājaslapu un nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”, tiks izmantotas tikai funkcionālās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību.